قوانین و ضوابط خرید

قوانین :

قانون خصوصی جهت خرید وجود ندارد فقط این نکته را به مشتریان گرامی گوشزد می کنیم که از خرید تنور گازی از فروشگاه های نامعتبر جدا خوداری کنند